Algemene voorwaarden

Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Het zelfstandige crewlid
Opdrachtgever: De wederpartij van Opdrachtnemer
ENG- en Meercamera: Vervaardigingen van opnames met camera en/of geluidsapparatuur, die in hoofdzaak gericht zijn op verwerking in televisie-, internet- of bedrijfsproducties 1

 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
  1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende diensten van welke aard dan ook inbegrepen, en alle verbintenissen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
  1.2 Afwijkingen van deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk uitdrukkelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
  1.3 De door Opdrachtgever eventueel gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn aanvaard.
 2. Aanbiedingen
  2.1 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
 3. Totstandkoming van de overeenkomst
  3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra Opdrachtnemer een door hem verleende optie, of een opdracht, of contractsvoorstel van Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien de Opdrachtnemer een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van de werkzaamheden.
  3.2 Indien de hoogte van een vergoeding niet schriftelijk is vastgelegd geldt tenminste de voor de betreffende opdracht gebruikelijke vergoeding, te vermeerderen met de door de Opdrachtnemer gemaakte kosten.
 4. Wijziging van de overeenkomst
  4.1 Informatie omtrent een overeenkomst die de Opdrachtnemer na de totstandkoming ontvangt en die naar het oordeel van Opdrachtnemer het karakter ervan ingrijpend wijzigt, geeft de Opdrachtnemer het recht deze op te zeggen zonder dat de Opdrachtnemer daardoor schadeplichtig wordt.
  4.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in goed onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
  4.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
  4.4 Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, inclusief evt. wijziging van het honorarium, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover van tevoren op de hoogte stellen.
  4.5 Wijzigingen van de overeenkomst door Opdrachtgever zijn alleen geldig indien schriftelijk door Opdrachtnemer geaccordeerd en bevestigd.
 5. Duur van de overeenkomst en termijnen
  5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen duur van de opdracht.
  5.2 Is binnen de duur van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk te manen spoed te betrachten en een redelijke termijn te verlenen waarbinnen de overeengekomen werkzaamheden dienen te worden afgerond.
 6. Aard van de verbintenissen
  6.1 Alle verbintenissen van de Opdrachtnemer zijn inspanningsverbintenissen.
  6.2 De Opdrachtnemer kan slechts toerekenbaar tekortschieten als eventuele fouten in het geleverde binnen acht dagen nadat het geleverde voor Opdrachtgever beschikbaar is, aan de Opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld. Het materiaal waarop een bezwaar betrekking heeft dient binnen eenzelfde termijn ter beschikking te staan aan de Opdrachtnemer ter verificatie.
  6.3 Indien het bezwaar door de Opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, zal in onderling overleg worden vastgesteld op welke wijze de klacht zal worden verholpen met instandhouding van de bestaande overeenkomst.
  6.4 Het indienen van een bezwaar ontslaat Opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer.
  6.5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.
 7. Aansprakelijkheid
  7.1 De Opdrachtnemer is, behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld zijdens de Opdrachtnemer, nimmer aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever, van diens personeel en/of van derden, van welke aard dan ook, voortvloeiend of verbandhoudend met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of voortvloeiend uit enig onrechtmatig handelen.
  7.2 De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot door de Opdrachtgever geleden directe schade.7.3 Indien is komen vast te staan dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid begrensd tot het door de verzekeraar van Opdrachtnemer gedekte en uitgekeerde bedrag: Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal 50% van het honorarium dat de Opdrachtnemer voor de opdracht heeft of zou hebben ontvangen.
 8. Vrijwaring
  8.1 Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade ontstaan door of tijdens de opdracht; schade ontstaan door inbreuk(en) op auteursrechten dan wel portretrechten dan wel enig ander recht van intellectuele eigendom daarin begrepen, behoudens opzet en/of grove schuld van de zijde van de Opdrachtnemer.
 9. Overmacht
  9.1 Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer redelijkerwijs niet in staat is zijn/haar verplichtingen na te komen.
  9.2 Ingeval de Opdrachtnemer door overmacht, waaronder in deze voorwaarden is begrepen ziekte van de Opdrachtnemer, (gedurende een maand) redelijkerwijs niet aan een wezenlijk deel van zijn verplichtingen kan voldoen en indien de Opdrachtnemer geen adequate vervanging verzorgt, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat partijen gerechtigd zijn tot vergoeding van schade.
  9.3 Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen is hij/zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren.
 10. Betaling
  10.1 Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
  10.2 Een betaald voorschot wordt verrekend met de door de Opdrachtnemer opgestelde eindfactuur.
  10.4 Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij in verzuim zonder dat enige sommatie en/of ingebrekestelling vereist is. Vanaf het verzuim is een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
  10.5 Buitengerechtelijke incassokosten zijn door Opdrachtgever ook verschuldigd in elk geval waarin de Opdrachtnemer zich voor invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van EUR 300,-
  10.6 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
  10.7 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 11. Opschorting
  11.1 Indien Opdrachtgever tekort schiet, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten onverminderd zijn overige bevoegdheden uit de wet en deze voorwaarden.
  11.2 Indien de Opdrachtnemer redenen heeft om te twijfelen aan de rechtmatigheid van de uitvoering van een overeenkomst, is hij gerechtigd de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten totdat Opdrachtgever naar tevredenheid van de Opdrachtnemer aantoont dat deze uitvoering rechtmatig is. De al dan niet elektronische administratie van de Opdrachtnemer levert volledig bewijs van de stellingen van de Opdrachtnemer, behoudens schriftelijk tegenbewijs.
 12. Boeking en opzegging
  12.1 Indien Opdrachtgever de opdracht door middel van opzegging wenst te beëindigen of annuleren is hij gehouden de overeengekomen vergoeding en eventuele door de Opdrachtnemer gemaakt aanvullende kosten tegelijkertijd met de opzegging te voldoen, behoudens en voor zover daar in een annuleringsregeling bij nadere schriftelijke overeenkomst van wordt afgeweken. Opzegging dient in alle gevallen schriftelijk te geschieden.
 13. Gebruiksrecht
  13.1 Opdrachtgever verwerft, onder voorbehoud van de correcte nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, door middel van de Opdrachtbevestiging het uitsluitend recht (op) de exploitatierechten op het Filmwerk zoals aldaar gedefinieerd, onverlet de aanspraken van de Opdrachtnemer ex artikel 45a e.v. Auteurswet.
  13.2 De exploitatierechten in artikel 13.1 bedoeld, hebben nooit betrekking op dat deel van de auteursrechten van de Opdrachtnemer dat is overgedragen aan een beheersorganisatie ter collectieve incasso.
  13.3 De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer het recht het Filmwerk, voor promotiedoeleinden ten behoeve van de Opdrachtnemer openbaar te maken en te verveelvoudigen.
  13.4 Opdrachtgever garandeert dat de Opdrachtnemer als zodanig vermeld zal worden op alle verveelvoudigingen van het filmwerk en in al het bijbehorende publiciteitsmateriaal, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk verklaart op vermelding geen prijs te stellen. Vermelding geschiedt op een plaats die in overeenstemming is met het belang van de Opdrachtnemer voor de productie.
 14. Ontbinding van de overeenkomst
  14.1 Onverminderd de overige rechten van de Opdrachtnemer uit deze algemene leveringsvoorwaarden of uit de wet kan de Opdrachtnemer een overeenkomst opschorten of ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling wanneer:
  a. Faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of deze surséance van betaling aanvraagt
  b. Opdrachtgever door beslaglegging, of anderszins, de bevoegdheid over zijn vermogen of belangrijke delen daarvan verliest; dan wel
  c. De Opdrachtnemer een redelijk vermoeden heeft dat Opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen kan voldoen
  d. Opdrachtgever tekortschiet in het nakomen van afspraken met Opdrachtnemer.
  14.2 Door de ontbinding worden de vorderingen van Opdrachtnemer terstond opeisbaar. Onverminderd de overige verplichtingen van de Opdrachtgever uit de overeenkomst, is de Opdrachtgever gehouden de Opdrachtnemer het gehele bedrag te betalen dat de Opdrachtgever op grond van de overeenkomst verschuldigd zou zijn, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf het tijdstip van de ontbinding.
  14.3 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die de Opdrachtnemer door een dergelijke ontbinding ondervindt. De Opdrachtnemer is niet gehouden tot enige vergoeding van schade die de Opdrachtgever door een dergelijke ontbinding ondervindt.
 15. Toepasselijk recht en geschillen
  15.1 Geschillen en vragen van uitleg van de overeenkomst (inclusief aanbiedingen) worden beheerst door Nederlands recht. Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement van Opdrachtnemer.
 16. Geldigheid
  16.1 Indien een of meer bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig, ongeldig of niet uitvoerbaar zijn, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.
  16.2 Bij een conflict over de uitleg van een of meer bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden, heeft de tekst van de Nederlandse versie voorrang boven een anderstalige versie.
 

Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie van deze Algemene Leveringsvoorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht. Addendum voor Freelancers ENG- en Meercamera

A1 Duur van de werkzaamheden of honorering
A1.a De duur van de werkzaamheden strekt zich uit van de dag waarop de voorbereiding daartoe door de opdrachtnemer aanvangt tot en met de volledige afwerking ervan en overigens zolang, en gedurende de dagen respectievelijk de perioden, zoals met de opdrachtgever is overeengekomen.
A1.b De honorering voor de werkzaamheden aan de opdrachtnemer wordt uitgedrukt in een geldsbedrag per uur, per dag, per week of per maand.
A1.c Voor een halve werkdag bedraagt de vergoeding steeds tenminste 75% van de overeengekomen dagvergoeding. Voor het geval een uurbedrag moet worden afgeleid van een bedrag per dag, per week of per maand, dan wel andersom, wordt onder een uurbedrag verstaan: 1/8 deel van de overeengekomen dagvergoeding, 1/40 deel van de overeengekomen weekvergoeding, 1/173 deel van de overeengekomen maandvergoeding.
A1.d Richtlijnen voor de honorering van werkzaamheden van de opdrachtnemer kunnen als bijlage bij deze algemene voorwaarden gevoegd worden. Bedoelde richtlijnen gelden telkens voor de periode welke daarbij is aangegeven.

A2 Vergoeding kosten
A2.a Voor zover de reistijd als werktijd wordt aangemerkt worden de kosten, die door de opdrachtnemer moeten worden gemaakt in geval de opdrachtgever niet voor vervoer heeft zorg gedragen, door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer vergoed.
A2.b Verblijfkosten van de opdrachtnemer, met inbegrip van de kosten van maaltijden en verfrissingen, worden, voor zover ze niet rechtstreeks door de opdrachtgever worden betaald, aan de opdrachtnemer vergoed. Indien de duur van de werkzaamheden 12 uur of meer in beslag neemt, dient de opdrachtgever een warme maaltijd te verstrekken aan de opdrachtnemer, danwel dient de opdrachtgever de kosten voor een warme maaltijd te vergoeden aan de opdrachtnemer.

A3 Werk- en rusttijden
A3.a De werktijd van de opdrachtnemer per hele werkdag bedraagt normaliter ten hoogste 10 uur; de werktijd per halve dag bedraagt normaliter ten hoogste 5 uur. De werktijd per aaneengesloten periode van 7 etmalen bedraagt ten hoogste 55 uur.
A3.b Alle dagen van de week kunnen werkdagen zijn; partijen kunnen evenwel overeenkomen dat voor werk op zaterdag en zondag een opslag op het tarief zal gelden. Op erkende nationale feestdagen geldt een opslag op het tarief van 100%.
A3.c In afwijking van het onder a) bepaalde en onverminderd het hierna in dit artikel bepaalde kan worden overeengekomen dat de werktijd per dag wordt verlengd. De verlengingen als hier bedoeld, voor zover deze de 10 uur per werkdag overschrijden, gelden als overuren. Voor overuren tot en met een maximum van twee uren geldt een opslag op het tarief van 50%, voor overuren vanaf twee uren tot vier uren geldt een opslag op het tarief van 75% en voor de daarna gewerkte uren geldt een opslag van 100%.
A3.d Tussen het einde van de werkdag en het begin van de direct daarop volgende werkdag ligt een ononderbroken rusttijd van tenminste 10 uur. Per aaneengesloten periode van 7 etmalen is er een ononderbroken rusttijd van tenminste 36 uur. Het aanvangstijdstip van deze lange rusttijd dient tijdig, doch tenminste 48 uur daarvóór, te worden overeengekomen.
A3.e Lunch- en dinertijd worden als werktijd aangemerkt bij in ieder geval een ééncameraregistratie. Voor een lunch wordt tenminste een half uur uitgetrokken; voor een diner wordt tenminste een uur uitgetrokken. Voor meercameraregistraties geldt eveneens dat lunch- en dinertijd worden aangemerkt als werktijd, tenzij partijen anders overeenkomen.
A3.f Reistijd tussen de vaste vestigingsplaats van de opdrachtgever en buiten die vestigingsplaats gelegen locaties wordt als werktijd aangemerkt. A4 Verhindering opdrachtgever

4 Overmacht
A4.a De opdrachtgever dient, wanneer hij, hetzij door eigen schuld hetzij door een omstandigheid niet zijnde overmacht, verhinderd is gebruik te maken van de overeengekomen diensten van de opdrachtnemer, die voor die diensten zijn tijd heeft gereserveerd (optie), de opdrachtnemer terstond van die verhindering op de hoogte te stellen en zulks uiterlijk op een termijn van 24 uur vóórdat de overeengekomen werkzaamheden zullen aanvangen. Indien de gereserveerde tijd door de opdrachtnemer meer is dan 24 uur, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer van voorbedoelde verhindering op de hoogte te stellen uiterlijk op een termijn gelijk aan de omvang van de gereserveerde tijd. Bij overschrijding van deze termijn wordt de desbetreffende optie een definitieve boeking. Bij een afzegging als hier bedoeld welke later aan de opdrachtnemer is medegedeeld behoudt de opdrachtnemer, evenals in het geval van een definitieve boeking, zijn volledig recht op de overeengekomen honorering.
A4.b Gedurende niet meer te annuleren werkdagen houdt de opdrachtnemer zich beschikbaar voor de opdrachtgever. Hij is verplicht de vervangende werkzaamheden, die hem eventueel worden opgedragen, uit te voeren, echter op voorwaarde dat dit vervangende werk, naar soort en aard, in redelijke mate gelijkenis vertoont met de overeengekomen prestaties.

Project info